NO SCHOOL – Winter Break

Feb 15 - ALL DAY

K-12: END OF 3rd MARKING PERIOD

Mar 19 - ALL DAY

NO SCHOOL – Spring Break

Mar 29 to Apr 2 - ALL DAY

Classes Resume

Apr 5 - ALL DAY

NO SCHOOL – Memorial Day

May 31 - ALL DAY

K-12: School AM/No School PM - Records

Jun 10 - ALL DAY

School AM/No School PM - Records K-12: LAST DAY OF SCHOOL K-12: END OF 4TH MARKING PERIOD/2nd SEMESTER

Jun 11 - ALL DAY